Pravila nagradne igre - Extra doza sreće

517 14.05.2019 07:18 Volcano sport tim

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRIREĐIVAČA Vezuv, d. o. o. - “Extra Doza Sreće”

 

1. PUNI NAZIV, MATIČNI BROJ I ADRESA SJEDIŠTA PRIREĐIVAČA NAGRADNE IGRE: Vezuv, d.o.o., PIB: 02297060, Trg nezavisnosti bb, Podgorica.

2. SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE: reklamiranje usluga pružanja igara na sreću za koje je Vezuv, d.o.o. registrovano, kao i promocija svojih poslovnica.

3. VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE: 15. maja – 15. juna 2019. godine.

 

4. FOND NAGRADA:

- Po jedan (1) skuter marke Kymco u 1 (jednoj) poslovnici u kojoj se održava izvlačenje nagradne igre;

- Po jedan (1) televizor marke Lobod u 1 (jednoj) poslovnici u kojoj se održava izvlačenje nagradne igre;

- Po jedan (1) mobilni telefon marke Samsung S9 u 1 (jednoj) poslovnici u kojoj se održava izvlačenje nagradne igre.  

Shodno članu 69 stav 5 Zakona o igrama na sreću, nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač će prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom će uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.  

Fond nagrada nagradne igre je utvrđen isključivo od dobara i usluga i ne može biti zamijenjen za novac.

 

5. Pojedinačna vrijednost svake nagrade iz Fonda nagrada pod tačkom 4 Pravila iskazana u eurima sa uračunatim PDV-om tamo gdje je u pitanju oporezivi promet u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost:

a) Skuter - Kymco vrijednosti 2270 € (PDV uračunat),

b) Televizor – Lobod u vrijednosti 415 € (PDV uračunat),

c) Samsung S9 vrijednost 555 € (PDV uračunat).

 

6. Ukupan nagradni fond:

a) Skuter Kymco 2270 € x 1 poslovnica = 2270,00€

b) Televizor Lobod 415 € x 1 poslovnica = 415,00€

c) Samsung S9 555 € x 1 poslovnica = 555,00 €

UKUPNO = 3240,00 €

 

7. Poslovnica koja učestvuje u nagradnoj igri se nalaze na sledećoj adresi:

- Trg Nezavisnosti bb, Podgorica

 

8. Poslovnica u kojoj se održava izvlačenje dobitnika nagradne igre nalazi se na sljedećoj adresi:

- Volcano club, Podgorica.

 

9. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI:

Učesnik je punoljetno lice, koje je u poslovnici u kojoj se održava nagradna igra uplatilo 1 sportski tiket  sa iznosom od najmanje 2€, kao i ispunilo formular koji dobije od zaposlenog u poslovnici na koji učesnik mora da ispuni sve navedene podatke a to su svoje: Ime i Prezime, Broj telefona kao i e-mail adresa. Učesnik nije dužan uplatiti naknadu za učešće u nagradnoj igri.

Učesnik može uplatiti više sportskih tiketa u pojedinačnoj poslovnici.

Sportski tiket odigran u jednoj poslovnici ne može biti korišćen za nagradnu igru u drugoj poslovnici osim u poslovnici koje su naznačene u tački 8 ovih pravila u kojima se odvija izvlačenje nagrada.

U vrijeme izvlačenja nagrada učesnik mora biti prisutan u poslovnici u kojoj se odvija izvlačenje. U suprotnom, učesnik nema pravo na nagradu i izvlačenje se nastavlja.

 

10. POSTUPAK PRIREĐIVANJA I SPROVOĐENJA NAGRADNE IGRE I IZVLAČENJA NAGRADA:

a) Osoba koja želi da učestvuje u nagradnoj igri dužna je da:

i. Odigra najmanje jedan sportski tiket u poslovnici koju je naveo priređivač u objavi Nagradne igre.

ii. Ispuni formular koji dobija od zaposlenog u poslovnici priređivača u kojoj se odvija nagradna igra i uz taj ispunjeni formular priloži odigrani tiket i ubacu ih spojene u kutiju koja se nalazi u istoj poslovnici u kojoj se odvija Nagradna igra. Ukoliko je učesnik nagradne igre odigrao više sportskih tiketa u istoj poslovnici, dužan je za svaki odigrani tiket ispuniti poseban formular i ubaciti ih zajedno u kutiju koja se nalazi u toj poslovnici.

iii. Nagrade se izvlače iz kutije u koju su tiketi zajedno sa formularima ubačeni i to u sljedećim terminima po nagradama:

- Izvlačenje TV Lobod, Trg Nezavisnosti bb, Podgorica, 29.05.2019. u 23:00h;

- Izvlačenje Telefona Samsung S9, Trg Nezavisnosti bb, Podgorica, 01.06.2019. u 23:00h;

- Izvlačenje skutera Kymco, Trg Nezavisnosti bb, Podgorica, 15.06.2019. u 21:00h.

iv. Jedan tiket može rezultirati samo jednom nagradom.

v. Jedan igrač može učestvovati više puta sa različitim tiketima.

vi. Validnost izvlačenja nadgleda komisija imenovana od strane priređivača.

vii. Svaka navedena poslovnica u kojoj se održava izvlačenje dobitnika za nagradnu igru priređuje nagradnu igru za sebe i za poslovnicu koja je navedena uz nju, spisak tih poslovnica se nalazi u tački 8 ovih pravila nagradne igre.

  

11. ROK ZA PODIZANJE NAGRADA: 

- Bonus nagrade se dodjeljuju dobitnicima istog dana kada je odrađeno i izvlačenje.  

- Rok za podizanje robnih nagrada isti dan kada se odvija izvlačenje nagrada.

 

12. NAČIN OBJAVE PRAVILA NAGRADNE IGRE, REZULTATA, ODNOSNO DOBITNIKA NAGRADA: 

Pravila nagradne igre će biti objavljena u štampanom dnevnom mediju ,, ND Vijesti “ koji se distribuira na teritoriji Crne Gore, a primjenjivaće se po dobijanju saglasnosti od nadležnog organa, a prije početka nagradne igre.

Rezultati izvlačenja biće zvanično objavljeni u štampanom mediju - ,, ND Vijesti “ i preko Instagram javne stranice priređivača.

 

13. NAČIN NA KOJI UČESNICI NAGRADNE IGRE DOBIJAJU NAGRADE, AKO SU ISPUNILI USLOVE PROPISANE PRAVILIMA:

Učesnici nagradne igre, nagrade podižu u poslovnici Vezuv d.o.o u kojoj su vrši izvlačenje za nagradnu igru na dan izvlačenja.

 

14. NADLEŽNI SUD ZA RJEŠAVANJE SPORNIH PITANJA: Sud stvarne nadležnosti u Podgorici.

 

Izvršni direktor

Sveta Vasiljević

TIP 1X2
TIP DANA
Kristal Palas VS Brajton
16.12.2019 20:45