Pravila nagradne igre - Extra doza sreće

628 12.04.2019 07:29 Volcano sport tim

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRIREĐIVAČA Vezuv, d. o. o. - “Extra Doza Sreće”

 

1. PUNI NAZIV, MATIČNI BROJ I ADRESA SJEDIŠTA PRIREĐIVAČA NAGRADNE IGRE: Vezuv, d.o.o., PIB: 02297060, Trg nezavisnosti bb, Podgorica.

2. SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE: reklamiranje usluga pružanja igara na sreću za koje je Vezuv, d.o.o. registrovano, kao i promocija svojih poslovnica.

3. VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE: 12.og aprila – 27.og aprila 2019. godine.

 

4. FOND NAGRADA:

- Po tri (3) elektronska vaučera (Bonus nagrade) u nominalnoj vrijednosti od po 20 eura u 6 (šest) poslovnica u kojima se održava izvlačenje nagradne igre, koji vaučeri se isključivo mogu koristiti za igru u poslovnici u kojoj je održano izvlačenje nagradne igre;

- Po jedan (1) mobilni telefon marke Samsung S9 u 6 (šest) poslovnica u kojima se održava izvlačenje nagradne igre.

Shodno članu 69 stav 5 Zakona o igrama na sreću, nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač će prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom će uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Fond nagrada nagradne igre je utvrđen isključivo od dobara i usluga i ne može biti zamijenjen za novac.

  

5. Pojedinačna vrijednost svake nagrade iz Fonda nagrada pod tačkom 4 Pravila iskazana u eurima sa uračunatim PDV-om tamo gdje je u pitanju oporezivi promet u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost:

a) Elektronski vaučeri – vrijednost 20 € x 3 = 60 € (bonus - nije promet oporeziv u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i dodjeljuje ga priređivač nagradne igre)

b) Samsung S9 vrijednost 615 € (PDV uračunat) 

 

6. Ukupan nagradni fond:

a) Elektronski vaučeri 60 € x 6 poslovnica = 360,00 €

b) Samsung S9 615 € x 6 poslovnica = 3.690,00 €

 UKUPNO = 4.050,00 €

 

7. Poslovnice koje učestvuju u nagradnoj igri se nalaze na sledećim adresama:

- Tuzi bb, Tuzi

- Keše Đurovića bb, Danilovgrad

- Mahala bb, Podgorica

- Trg Nikole Kovačevića 15, Podgorica

- Aerodromska 2, Podgorica

- Braće Grakalića br. 12, Herceg Novi

- dr Jovana Bijelića br. 1, Herceg Novi.

 

8. Poslovnice u kojima se održava izvlačenje dobitnika nagradne igre nalaze se na sljedećim adresama:

- Tuzi bb, Tuzi,

- Keše Đurovića bb, Danilovgrad,

- Mahala bb, Podgorica,

- Trg Nikole Kovačevića br. 15, Podgorica,

- Aerodromska 2, Podgorica,

- dr Jovana Bijelića br. 1, Herceg Novi (u ovoj poslovnici pored sportskih tiketa odigranih u njoj učestvuju i sportski tiketi odigrani u poslovnici koja posluje na adresi Ul. Braće Grakalića br. 12, Herceg Novi).

 

9. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI:

Učesnik je punoljetno lice, koje je u poslovnici u kojoj se održava nagradna igra uplatilo 1 sportski tiket  sa iznosom od najmanje 2€, kao i ispunilo formular koji dobije od zaposlenog u poslovnici na koji učesnik mora da ispuni sve navedene podatke a to su svoje: Ime i Prezime, Broj telefona kao i e-mail adresa. Učesnik nije dužan uplatiti naknadu za učešće u nagradnoj igri.

Učesnik može uplatiti više sportskih tiketa u pojedinačnoj poslovnici.

Sportski tiket odigran u jednoj poslovnici ne može biti korišćen za nagradnu igru u drugoj poslovnici osim u poslovnici koje su naznačene u tački 8 ovih pravila u kojima se odvija izvlačenje nagrada.

U vrijeme izvlačenja nagrada učesnik mora biti prisutan u poslovnici u kojoj se odvija izvlačenje. U suprotnom, učesnik nema pravo na nagradu i izvlačenje se nastavlja.

 

10. POSTUPAK PRIREĐIVANJA I SPROVOĐENJA NAGRADNE IGRE I IZVLAČENJA NAGRADA: 

a) Osoba koja želi da učestvuje u nagradnoj igri dužna je da:

i. Odigra najmanje jedan sportski tiket u poslovnici koju je naveo priređivač u objavi Nagradne igre.

ii. Ispuni formular koji dobija od zaposlenog u poslovnici priređivača u kojoj se odvija nagradna igra i uz taj ispunjeni formular priloži odigrani tiket i ubacu ih spojene u kutiju koja se nalazi u istoj poslovnici u kojoj se odvija Nagradna igra. Ukoliko je učesnik nagradne igre odigrao više sportskih tiketa u istoj poslovnici, dužan je za svaki odigrani tiket ispuniti poseban formular i ubaciti ih zajedno u kutiju koja se nalazi u toj poslovnici.

iii. Nagrade se izvlače 27.04.2019. godine iz kutije u koju su tiketi zajedno sa formularima ubačeni i to u sljedećim terminima po poslovnicama:

- Tuzi bb, Tuzi u 17:00h,

- Keše Đurovića bb, Danilovgrad u 17:30h,

- Mahala bb, Podgorica u 18:00h,

- Trg Nikole Kovačevića br. 15, Podgorica u 18:30h,

- Aerodromska 2, Podgorica u 19:00h,

- dr Jovana Bijelića 1, Herceg Novi u 17:00h.

iv. Jedan tiket može rezultirati samo jednom nagradom.

v. Jedan igrač može učestvovati više puta sa različitim tiketima.

vi. Validnost izvlačenja nadgleda komisija imenovana od strane priređivača.

vii. Svaka navedena poslovnica u kojoj se održava izvlačenje dobitnika za nagradnu igru priređuje nagradnu igru za sebe i za poslovnicu koja je navedena uz nju, spisak tih poslovnica se nalazi u tački 8 ovih pravila nagradne igre.

 

11. ROK ZA PODIZANJE NAGRADA:

- Bonus nagrade se dodjeljuju dobitnicima istog dana kada je odrađeno i izvlačenje.

- Rok za podizanje robnih nagrada isti dan kada se odvija izvlačenje nagrada.

 

12. NAČIN OBJAVE PRAVILA NAGRADNE IGRE, REZULTATA, ODNOSNO DOBITNIKA NAGRADA: 

Pravila nagradne igre će biti objavljena u štampanom dnevnom mediju ,, ND Vijesti “ koji se distribuira na teritoriji Crne Gore, a primjenjivaće se po dobijanju saglasnosti od nadležnog organa, a prije početka nagradne igre.

Rezultati izvlačenja biće zvanično objavljeni u štampanom mediju - ,, ND Vijesti “ i preko Instagram javne stranice priređivača.

 

13. NAČIN NA KOJI UČESNICI NAGRADNE IGRE DOBIJAJU NAGRADE, AKO SU ISPUNILI USLOVE PROPISANE PRAVILIMA:

Učesnici nagradne igre, nagrade podižu u poslovnici Vezuv d.o.o u kojoj su vrši izvlačenje za nagradnu igru na dan izvlačenja.

 

14. NADLEŽNI SUD ZA RJEŠAVANJE SPORNIH PITANJA: Sud stvarne nadležnosti u Podgorici.

 

Izvršni direktor

Marijana Zec

TIP 1X2
TIP DANA
Kristal Palas VS Brajton
16.12.2019 20:45